Sổ tay Git

Đây là một hướng dẫn đơn giản cho người mới học ;)

Tweet

by Roger Dudler
credits to @tfnico, @fhd and Namics
this guide in deutsch, español, français, indonesian, italiano, nederlands, polski, português, русский, türkçe,
မြန်မာ, 日本語, 中文, 한국어 Vietnamese
vui lòng báo cáo vấn đề trên github

cài đặt

Tải git về cho OSX

Tải git về cho Windows

Tải git về cho Linux

Tạo một repository mới

Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh và gõ dòng lệnh sau
git init

sao chép (clone) một repository

để clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy sử dụng dòng lệnh sau:
git clone /đường-dẫn-đến/repository/
Nếu repository đó ở máy chủ khác thì bạn hãy gõ dòng lệnh sau:
git clone tênusername@địachỉmáychủ:/đường-dẫn-đến/repository

quy trình làm việc

thư mục cục bộ của bạn bao gồm ba "trees" được duy trì bởi git. đầu tiên là Thư Mục Đang Làm Việc (Working Directory) có chứa các tập tin hiện tại. cái thứ hai là Chỉ Mục (Index) đóng vai trò như staging area và cuối cùng là HEAD trỏ đến commit gần đây nhất của bạn.

thêm (add) & commit

Bạn có thể đề xuất thay đổi (thêm nó vào chỉ mục Index) bằng cách
git add <tên-tập-tin>
git add *
Đây là bước đầu tiên trong quy trình git cơ bản. Để thật sự commit những thay đổi, bạn sử dụng
git commit -m "Ghi chú Commit"
Bây giờ thì tập tin đã được commit đến HEAD, nhưng chưa phải trên thư mục remote.

đẩy (push) các thay đổi

Thay đổi của bạn hiện đang nằm tại HEAD của bản sao cục bộ đang làm việc. Để gửi những thay đổi đó đến repository remote, bạn thực thi
git push origin master
Thay đổi master bằng bất cứ nhánh nào mà bạn muốn đầy những thay đổi đến.

Nếu bạn chưa clone một repository hiện có và muốn kết nối repository của bạn đến máy chủ remote, bạn phải thêm nó với
git remote add origin <máy-chủ>
Bây giờ bạn đã có thể đẩy các thay đổi của mình vào máy chủ đã chọn

nhánh

Các nhánh (branches) được dùng để phát triển tính năng tách riêng ra từ những nhánh khác. Nhánh master là nhánh "mặc định" khi bạn tạo một repository. Sử dụng các nhánh khác tri đang trong giai đoạn phát triển và merge trở lại nhánh master một khi đã hoàn tất.

tạo một nhánh mới và đặt tên là "feature_x" và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách
git checkout -b feature_x
trở lại nhánh master
git checkout master
và xóa nhánh feature_x đó lần nửa
git branch -d feature_x
một nhánh không có giá trị với các nhánh khác trừ khi bạn đẩy nhánh đó đến remote repository
git push origin <nhánh>

cập nhật & trộn (update & merge)

để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất, thực thi
git pull
trong thự mục đang làm việc để lấy về (fetch)trộn (merge) các thay đổi ở remote.
để trộn một nhánh khác vào nhánh đang hoạt động (vd: master), sử dụng
git merge <nhánh>
trong cả hai trường hợp, git cố gắng trộn tự động (auto-merge) các thay đổi. Không may, điều này không phải lúc nào cũng làm được và thường dẫn đến xung đột. Trách nhiệm của bạn là trộn các xung đột đó thủ công bằng cách chỉnh sửa các tập tin được hiển thị bởi git. Sau khi thay đổi, bạn phải đánh dấu chúng là đã được trộn (merged) với lệnh
git add <tên-tập-tin>
trước khi trộn các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng các
git diff <nhánh_nguồn> <nhánh_mục_tiêu>

gắn nhãn (tagging)

người ta khuyên nên tạo nhãn (tags) khi phát hành phần mềm. đây là khái niệm được biết đến, đã từng có trên SVN. Bạn tạo tag mới tên là 1.0.0 bằng cách
git tag 1.0.0 1b2e1d63ff
chuỗi 1b2e1d63ff là 10 ký tự đầu tiên của mã commit (commit id) mà bạn muốn tham chiếu đến bằng nhãn của bạn. Bạn có thể lấy mã commit với lệnh
git log
bạn cũng có thể sử dụng ít ký tự hơn từ mã commit, nó chỉ cần phải là duy nhất.

thay thế các thay đổi cục bộ

Trong trường hợp bạn làm sai điều gì đó, bạn có thể thay thế các thay đổi cục bộ bằng lệnh
git checkout -- <tên-tập-tin>
lệnh này thay thế những thay đổi trong "tree" đang làm việc với nội dung mới nhất của HEAD. Các thay đổi đã được thêm vào chỉ mục, kể cả các tập tin mới, điều này sẽ được giữ lại.

Nếu bạn muốn hủy tất cả thay đổi và commit cục bộ, lấy về (fetch) lịch sử gần đây nhất từ máy chủ và trỏ nhánh master cục bộ vào nó như sau
git fetch origin
git reset --hard origin/master

các gợi ý hữu ích

git GUI tích hợp sẵn
gitk
sử dụng kết quả git với nhiều màu
git config color.ui true
hiện log trên chỉ một dùng mỗi commit
git config format.pretty oneline
sử dụng thêm tập tin tương tác
git add -i

các liên kết và tài nguyên

trình sử dụng có đồ họa

hướng dẫn

misc

bình luận